Τελευταία ενημέρωση: 31.08.2020

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ OΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής (Δίκτυο), διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.dkaa.gr εφεξής «o Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτό, εφεξής «το Υλικό», με σκοπό την παρουσίαση προς το κοινό πληροφοριών ως προς τους σκοπούς τους, τις εθελοντικές δράσεις του και τη φιλανθρωπική του δραστηριότητα.

Η χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» και του «Υλικού» υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εφεξής «οι Όροι Χρήσης», όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του www.dkaa.gr και κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον «Διαδικτυακό Τόπο» σχετικά με τη χρήση αυτού, εφεξής «ο Χρήστης ή οι Χρήστες». Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον «Διαδικτυακό Τόπο» και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον «Χρήστη», των «Όρων Χρήσης», όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ OΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

To www.dkaa.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους «Όρους Χρήσης» και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά, κάθε τροποποίηση, με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του «Διαδικτυακού Τόπου». Στους «Όρους Χρήσης» θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους. Η συνέχιση της χρήσης του «Διαδικτυακού Τόπου» από «τον Χρήστη» και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών. Η χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» υπόκειται στους «Όρους Χρήσης» που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο «Χρήστης» θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους «Όρους Χρήσης», ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ OΡΟΙ

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του «Διαδικτυακού Τόπου» ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες «Όρους Χρήσης». Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι «όροι χρήσης» κάθε υπηρεσίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Με την αποδοχή των «Όρων Χρήσης», ο «Χρήστης» δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση. Αποτελεί πολιτική του www.dkaa.gr να μην ελέγχει εκ των προτέρων το υλικό ή τις πληροφορίες που παρέχει κάθε «χρήστης». Το www.dkaa.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο «χρήστης» θεωρεί ότι το «Υλικό» ή τμήμα αυτού προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dkaa.gr προσδιορίζοντας επακριβώς το «Υλικό «ή το τμήμα του Υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο «Διαδικτυακός Τόπος» χρησιμοποιείται «ως έχει», υποκείμενος σε τροποποιήσεις εκ μέρους του www.dkaa.gr, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον «Χρήστη». Το www.dkaa.gr με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτού ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι «Χρήστες» αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και της εξέλιξης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας καθώς και της φύσης και των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, η τελευταία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας του Διαδικτυακού της Τόπου και υπηρεσιών της.

Το www.dkaa.gr , ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης του «Διαδικτυακού Τόπου «από τους «Χρήστες» και αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου του «Διαδικτυακού Τόπου» και την ασφάλεια αυτού. Ως εκ τούτου οι «Χρήστες» συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου», συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου του.

Ο «Διαδικτυακός Τόπος» μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός του www.dkaa.gr . Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του «Χρήστη». Το www.dkaa.gr δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνο για την λειτουργία, το περιεχόμενό, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τόπων. Ενδεικτικά, το www.dkaa.gr δεν ευθύνεται εάν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων:

– παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου,

– δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικοί,

– εμπεριέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσεως.

Το www.dkaa.gr δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους τόπους αυτούς και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των τόπων αυτών. Όπου ο «Διαδικτυακός Τόπος» παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” ή hyperlinks σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/ και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του www.dkaa.gr, όπως ενδεικτικά της ευθύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εάν ο Χρήστης συνδεθεί με αυτές τις τοποθεσίες, φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο για τη σύνδεση και την πρόσβαση αυτή, χωρίς καμία εμπλοκή του www.dkaa.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η πρόσβαση στον «Διαδικτυακό Τόπο» είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. TTo Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής ως ελληνική μη κερδοσκοπική εταιρεία που υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, ελέγχει, διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του συγκεκριμένου «Διαδικτυακού Τόπου». Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους παρόντες όρους σχετικά με την ευθύνη του Δικτύου για το περιεχόμενο, το www.dkaa.gr δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν ο «Διαδικτυακός Τόπος» και το «Υλικό», που αναφέρεται σε αυτόν είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν ο «χρήστης» αποκτά πρόσβαση στον «Διαδικτυακό Τόπο» από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα: O «Διαδικτυακός Τόπος», συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού του, καθώς και το «Υλικό» που κάθε φορά περιέχεται σ’ αυτόν αποτελεί πνευματική ή / και βιομηχανική ιδιοκτησία του www.dkaa.gr και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στον «Διαδικτυακό Τόπο» ανήκει αποκλειστικά στο www.dkaa.gr και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Δια του παρόντος δεν παρέχεται στον «Χρήστη», οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί του «Διαδικτυακού Τόπου» και του «Υλικού», παρά μόνο οι εξουσίες χρήσης που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες «Όρους Χρήσης».

Το www.dkaa.gr ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του «Διαδικτυακού Τόπου», καθώς και επί του «Υλικού», όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για την προστασία απορρήτου και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε ΕΔΩ την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σε κάθε περίπτωση το www.dkaa.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του «Διαδικτυακού Τόπου» για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρότι το www.dkaa.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο «Διαδικτυακός Τόπος» από ψηφιακούς υιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο «Διαδικτυακός Τόπος» δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς, η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε «Χρήστη» εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και το www.dkaa.gr δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των «Χρηστών» από υιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι «Χρήστες» αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου». Οι «Χρήστες» ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου:

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/ και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν\ διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες.
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του www.dkaa.gr ή τρίτων.
 • δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του «Διαδικτυακού Τόπου» ή/ και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του www.dkaa.gr.
 • δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/ και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του «Διαδικτυακού Τόπου» ψηφιακούς υιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/ και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον «Διαδικτυακό Τόπο».
 • δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από το www.dkaa.gr διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο.
 • δεν θα αναρτούν ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δε δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες).
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο.
 • δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στον «Διαδικτυακό Τόπο», στο «Υλικό» που φιλοξενείται σε αυτόν, στους πηγαίους κώδικες (sourcecode) του λογισμικού που τον αποτελεί, στον διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του «Διαδικτυακού Τόπου» ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.
 • δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες «Όρους Χρήσης».
 • δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο.
 • δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιουδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Το www.dkaa.gr θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό.
 • δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον «Διαδικτυακό Τόπο» με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς.
 • δεν θα αναρτούν, μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους.
 • θα πληροφορούν το www.dkaa.gr «αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» από τρίτους.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου» για διαφήμιση ή για προσφορές από το χρήστη, εκτός αν υπάρξει αντίθετη ρητή συμφωνία με το www.dkaa.gr.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του «Υλικού «εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια του www.dkaa.gr. Σε περίπτωση παραβίασης των «όρων χρήσης», το www.dkaa.gr θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων χρήσης, οι Χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία. Η μη ενάσκηση από το www.dkaa.gr των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. Ρητά το www.dkaa.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες «Όροι Χρήσης» μαζί με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν οι οποίοι βρίσκονται στον «Διαδικτυακό Τόπο» αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ του www.dkaa.gr και κάθε «Χρήστη» αναφορικά με τη χρήση του «Διαδικτυακού Τόπου». Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες «Όρους Χρήσης» είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δε θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες «Όροι Χρήσης» και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους «Όρους Χρήσης» είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον νόμο ή από άλλη συμφωνία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον «Διαδικτυακό Τόπο», οι «Χρήστες» μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dkaa.gr

Copyright © 2022 Κατασκευή ιστοσελίδας W3Vitals & Design CSR Agency